Podmínky předání osobních údajů (GDPR)

1. Dodavatel je na základě své podnikatelské činnosti správcem osobních údaj fyzických osob – kandidátů a uchazečů o zaměstnání. Dodavatel prohlašuje, že k osobním údajům kandidátů získal v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 GDPR úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů subjektů údajů nebo je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů. Dodavatel je oprávněn za účelem možnosti uzavření smlouvy mezi kandidátem a třetí osobou předat osobní údaje těmto třetím osobám jako příjemcům osobních údajů.

2. Pro naplnění účelu smluvního vztahu založeného na základě objednávky Odběratele je nezbytné, aby Dodavatel předal Odběrateli osobní údaje kandidátů za účelem rozhodnutí Odběratele o uzavření Zprostředkovávané smlouvy. V tomto případě jsou smluvní strany povinny postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

3. Odběratel bude v postavení příjemce osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 9 GDPR. V okamžiku předání osobních údajů Odběrateli se Odběratel dostane vůči kandidátům do postavení správce osobních údajů a jako takový bude vůči subjektům údajů postupovat v souladu s GDPR a účelem, za jakým mu byly osobní údaje předány. Současně Odběratel bere na vědomí, že je vůči subjektům údajů povinen plnit jejich práva dle článku 12 a násl. GDPR. Plnění těchto práv a povinností však není předmětem této Smlouvy.

4. Odběratel je povinen zabezpečit, aby:

   4.1. s osobními údaji kandidátů bylo nakládáno v souladu s účelem, za jakým byly poskytnuty, tj. vyhledání odpovídající pracovní pozice;

  4.2. osobní údaje byly Odběratelem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k rozhodnutí Odběratele o uzavření smlouvy mezi ním a kandidátem; není – li touto smlouvou stanoveno jinak, je doba zpracovávání 6 měsíců. Po uplynutí této doby je Odběratel povinen poskytnuté osobní údaje vymazat nebo anonymizovat;

   4.3. bylo zajištěno plněním práv subjektů údajů v souladu s GDPR;

5. Odběratel bere na vědomí a zavazuje se, že nebude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za jiným účelem, než za jakým mu byly předány.

6. Odběratel je dále povinen:

   6.1.přijmout techniko – organizační opatření v souladu s článkem 25 a násl. GDPR;

   6.2. zabezpečit odpovídajícím způsobem nakládání s osobními údaji;

   6.3. informovat Dodavatele o porušení práv subjektů údajů;

   6.4. v případě žádosti subjektu údajů o uplatnění práv vyplývajících z GDPR (zejména právo na výmaz, právo na informace, právo na přístup, právo být zapomenut, právo na opravu, právo na omezení zpracování a další související práva subjektu údajů dle GDPR) přijmout veškerá opatření, aby bylo této žádosti vyhověno a práva subjektů údajů naplněna, a to ve lhůtách dle GDPR;

7. Odběratel není oprávněn předat osobní údaje jinému příjemci.

8. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost v případě uplatnění práv subjektů údajů.

9. V případě, že Dodavatel jmenuje pověřence na ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a následující GDPR, je Odběratel povinen poskytnout pověřenci veškerou nezbytnou součinnost pro plnění jeho povinností.

10. V případě, že se Dodavatel zaváže dodržovat kodexy chování vydané ve smyslu článku 40 GDPR, bude o této skutečnosti informovat Odběratele a tento je povinen přiměřeným způsobem tyto kodexy dodržovat.

11. Odběratel odpovídá za škodu, která Dodavateli v důsledku porušení povinností s nakládáním s osobními údaji vznikne.

12. V případě, kdy dojde k uzavření Zprostředkovávané smlouvy mezi Odběratelem a kandidátem, řídí se zpracování osobních údajů příslušnými ustanovením GDPR, zejména pak článkem 6 odst. 1 písm. b) a písm. c). Odběratel bude nadále v postavení správce osobních údajů. Odběratel bere na vědomí, že další plnění práv a povinností vůči subjektům údajů se bude řídit příslušnými ustanoveními GDRP.