Informační memorandum GDPR

1.Obecné prohlášení

1.1. Společnost mBlue Czech, s.r.o. (dále jen Společnost) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

1.2. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3. Společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.

1.4. Společnost vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.

 

2. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

a) osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

b) osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

c) subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;

d) Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů;

 

3. Informace o zpracování osobních údajů

3.1. Obecné údaje o společnosti:

mBlue Czech, s.r.o.

IČ: 241 93 119

se sídlem Praha 5 – Jinonice, Řeporyjská 490/17

Kontaktní email pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: mprofil@mblue.cz

3.2. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem:

a) plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;

b) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů na základě poskytnutého souhlasu;

c) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Společnosti předány správci osobních údajů;

d) ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti, zejména marketingu a přímého marketingu;

e) nabízení vhodných pracovních pozic pro kandidáty v souladu s uděleným souhlasem;

3.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytné pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení;

b) adresa;

c) emailová adresa;

d) telefonní číslo;

e) datum narození;

f) a další osobní údaje, které Společnost povinna na základě právního předpisu nebo plnění smlouvy spravovat, a které získala od subjektů údajů nebo na základě vlastní činnosti.

3.4. Způsob zpracování osobních údajů:

Způsob, kterým Společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti.

Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Společnost.

3.5. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Osobní údaje mohou být třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost.

V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:

a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

b) subjektům za účelem získání vhodného kandidáta jako zaměstnance či spolupracovníka pro pracovní či obdobný smluvní vztah.

c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek;

d) subjektům poskytujícím Společnosti služby na základě outsourcingu;

3.6. Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. Subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředává osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

3.7. Doba zpracování osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých Společnost zpracovává osobní údaje.

V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let ode dne skončení smlouvy.

V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti zpracovávat osobní údaje po dobu 10 let ode dne skončení smlouvy.

V případě, že osobní údaje zpracovává bez souhlasu se zpracováním osobních údajů z důvodu plnění smluvní povinnosti, zpracovává tyto pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, maximálně však po dobu 6 měsíců.

3.8. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

a) právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů;

b) právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;

c) právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;

d) právo podat stížnost;

e) právo na opravu osobních údajů;

f) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) a to písemnou žádostí zaslanou na email: info@mblue.cz

g) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; písemnou žádostí zaslanou na email: info@mblue.cz

h) právo na omezení zpracování;

i) právo na přenositelnost osobních údajů;

j) právo vznést námitky;

k) veškerá další práva přiznaná Nařízením;

Práva dle výše uvedených bodů lze uplatnit, pokud nebylo uvedeno jinak, buď přes přihlášení na www.cv.mblue.cz (především body c, e)  nebo emailem na mprofil@mblue.cz

 

4. Závěrečné prohlášení

Společnost přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné kontaktovat vedení společnosti.